Stadgar

16.02.2020

Stadgar för Valley Cruisers Ingeborgbo


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet för alla förekommande motoriserade skapelser, stödja arrangemang som medlem / medlemmar vill ordna, samt med särskild målsättning att vara en länk mellan olika delar av motorhobbyn. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, vara politiskt och religiöst obunden.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Sylvia Sörfjäll.

5 § Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får ärendet avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte med minst 2 / 3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avgöras av såväl medlem som styrelse.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2 / 3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål och föreningens handlingar mm skall arkiveras på Avesta kommuns arkiv.

Förenings medlemmar

10 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När personen har betalt medlemsavgiften är personen medlem och ska föras in i medlemsförteckningen.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Som medlem räknas den som betalt medlemsavgift som enskild från 15 år.

Som medlem räknas den som betalt medlemsavgift för familj med barn upp till 18 år.

Vill man vara förtroendevald och dessutom minderårig betalas medlemsavgift från 15 år.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 28 februari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Ordförande får i vissa extrema fall ensam rätt att utesluta medlem.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter

 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningen

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 • skall betala medlemsavgift samt eventuella övriga avgifter som beslutas av föreningen

Årsmöte och extra årsmöte

14 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail och hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senas fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast trettio dagar innan mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år ( och betalt medlemsavgift som enskild ) har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop ( acklamation ) eller om så begärs efter omröstning ( votering ).

med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den ( de ) som erhållit högsta antalet röster är vald ( valda ) oberoende hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock valet ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgörs lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas

 • fastställande av röstlängd

 • val av ordförande och sekreterare för mötet

 • val av protokolljusterare och rösträknare

 • fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • fastställande av dagordning

 • a) styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

  b) styrelsens förvaltningsberättelse ( balans och resultaträkning för senaste räkenskapsåret

 • revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning över det senaste verksamhetsåret / räkenskapsåret

 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 • fastställande av medlemsavgifter

 • fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret / räkenskapsåret

 • behandling av styrelsens förslag ( prepositioner ) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar ( motioner )

 • val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

 • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 • 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

 • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

 • eventuellt övriga frågor som anhölls under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om det inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och mail eller annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § 17 §.

Revisorer

22 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta det av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte gå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

Styrelsen

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelsen består av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas

 • verkställa av årsmötet fattade beslut

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 • ansvara för och förvalta föreningens medel

 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 22 §

 • förbereda årsmöte

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, sekreteraren eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.