JUNI


MAJ

https://order.gogrilla.se/valleycruisers
Nu går det att beställa goda grillsåser till sommarens alla grillpartyn.

Tipspromenad Med Fordon. 

 Vi tänker köra en tipspromenad med fordon.

Lördagen den 29 maj.

Sträckan blir runt 12 mil. Starten går från Åkullvägen 2. Målgången och prisutdelning blir på Näs IP. Anmälan krävs med namn och telefonnummer. Startavgift hundra kr. Förbetalt 80 kr. Anmälan sker via mail till valleycruisersingeborgbo@outlook.com. Eller telefon 070-345 23 27 Sylvia. Du är anmäld när du fått din bekräftelse.

Välkomna


 

 APRIL

BÖTESPRISER

Kod Gärning Belopp
200A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt 500:-
201A Backningsanordning saknas/ur funktion 500:-
202A Backspegelutrustning saknas/bristfällig 500:-
203A Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) 1500:-
204A Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) 500:-Bromsutrustning mm
205A Färdbroms ej effektiv (bil) 3000:-
205E Färdbroms ej effektiv (släpvagn) 3000:-
206A Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
207A Reservbroms ej effektiv 500:-
208A Defroster saknas/ej effektiv 500:-Övriga förseelser mm
209A Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-
210A Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation 3000:-
211A Däck med otillräckligt profildjup (bil) 1200:-
211E Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) 1200:-
212A Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton) 1000:-
213A Dubbade däck under otillåten tid 500:-
214E Däck ej dubbade på släpvagn (Släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) 1000:-
215A Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
216A Identifieringsmärkning saknades/bristfällig 500:-
218A Kopplingsanordning otillfredsställande 3000:-
219A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 500:-
220A Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig 1000:-
221A Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon 1000:-
222A Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
223A Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
224A Styrinrättningen ej effektiv 3000:-
225A Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) 500:-
226 Utgått 2011-09-01
227A Vindrutespolare saknas/ej effektiv 500:-
228A Vindruta saknas/bristfällig 500:-
229A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv 500:-
230 Underkörningsskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
231 Sidoskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
232A Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) 500:-
233 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 1000:-
B Släpvagn 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 500:-
D Släpvagn 500:-
234 Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden


A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
D båda stopplyktorna saknas/ur funktion 1000:-
E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor 500:-
F skyltlykta 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H ena baklyktan saknas/ur funktion 500:-
J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 500:-
L fel i andra fall betr stopplykta/-or 500:-
M skyltlykta 500:-
235 Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
236A Varningstriangel saknas vid färd 500:-
237 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A saknades/ur funktion 1600:-

B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
238 Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/ av ej godkänd typ/
ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Släpvagn med större bredd än 160 cn)
A Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
239A Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
240A Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
241A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
242A Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt

 

Efterfordon

Vad är ett efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon:

 • tryckluftskompressor
 • skylift
 • kioskvagn

Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods. Det gäller

 • båttransportvagnar
 • husvagnar
 • tankvagnar.

Ingen registrering eller besiktning behövs för efterfordon

Efterfordon behöver inte registreras och har ingen registreringsskylt, till skillnad från släpvagnar som måste registreras och kontrollbesiktas.

Inga särskilda körkortskrav

Det finns inga särskilda körkortskrav för efterfordon som kopplas till bil, på det sätt som det finns för bil och släpvagn. När det gäller efterfordon är det enbart dragfordonet som avgör vilken körkortsbehörighet som gäller. Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Tillåten bredd

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141. Om lasten är bredare krävs dispens som du kan ansöka om hos Trafikverket.

Bruttovikt

Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)

Begränsad hastighet

Efterfordonet får dras i högst 30 km/timmen.

Övriga krav för efterfordon

Körkortskrav: Du behöver ha rätt behörighet för det fordon som drar efterfordonet, t ex B för personbil.

Registreringsskylt: Nej.

Kontrollbesiktning: Nej.

Fordonsskatt: Nej.

Trafikförsäkring: Nej.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.


Undantag från trängselskatt

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

"Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar."

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

 • utryckningsfordon
 • bussar med totalvikt av minst 14 ton
 • diplomatregistrerade fordon
 • motorcyklar
 • militära fordon.

MARS

FEBRUARI

Kallelse och dagordning till Årsmöte för

Valley Cruisers Ingeborgbo
Tisdag 16 februari kl 18 i Hede Bystuga


Ordförande inleder mötet.

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

5. Mötet utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

b) styrelsens förvaltningsberättelse för 2020

c) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2020

d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av medlemsavgifter

8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget

9. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) en ledamot för en tid av ett år en ledamot för en tid av två år

c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

d) revisor för en tid av ett år

10. Ordförande tackar för ordet


JANUARI 


DECEMBER 
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul

  NOVEMBER 

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
 • För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
 • Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Annonsbladet 2011
Annonsbladet 2011