APRIL

Tipspromenad Med Fordon. 

 Vi tänker köra en tipspromenad med fordon.

Lördagen den 29 maj.

Sträckan blir runt 12 mil. Starten går från Åkullvägen 2. Målgången och prisutdelning blir på Näs IP. Anmälan krävs med namn och telefonnummer. Startavgift hundra kr. Förbetalt 80 kr. Anmälan sker via mail till valleycruisersingeborgbo@outlook.com. Eller telefon 070-345 23 27 Sylvia. Du är anmäld när du fått din bekräftelse. 


Välkomna. 

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.


Undantag från trängselskatt

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

"Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar."

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

 • utryckningsfordon
 • bussar med totalvikt av minst 14 ton
 • diplomatregistrerade fordon
 • motorcyklar
 • militära fordon.

MARS

FEBRUARI

Kallelse och dagordning till Årsmöte för

Valley Cruisers Ingeborgbo
Tisdag 16 februari kl 18 i Hede Bystuga


Ordförande inleder mötet.

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

5. Mötet utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

b) styrelsens förvaltningsberättelse för 2020

c) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2020

d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av medlemsavgifter

8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget

9. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) en ledamot för en tid av ett år en ledamot för en tid av två år

c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

d) revisor för en tid av ett år

10. Ordförande tackar för ordet


JANUARI 


DECEMBER 
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul

  NOVEMBER 

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
 • För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
 • Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Annonsbladet 2011
Annonsbladet 2011